REGULAMIN KONKURSU
“Jesienna pielęgnacja”
§1 DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Fanpage oznacza profil publiczny marki “PrimaZdrowie” prowadzony w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/primazdrowie//
Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w § 4 pkt 1 Regulaminu, podczas którego opublikowane zostaną Zadania Konkursowe.
Organizator oznacza agencję „Cyrek Digital” z siedzibą w Zgierzu, kod 95-100, przy ul. Wschodniej 29, NIP: 7322176412.
Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
Zleceniodawca oznacza NATUBAY Sp. z o.o., ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin, NIP 6671770461.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
01.
Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Jesienna pielęgnacja”, (zwanym dalej „Konkursem”).
02.
Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora.
03.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

04.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Facebook, popierany ani z nim związany. Organizator konkursu korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.
§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
01.
Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
02.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
03.
Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU
1.
Konkurs trwa od godz. 20:00:01 28 września 2020 r. do godz. 23:59:59 5 października 2020 r.

§ 5 MECHANIZM KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE
01.
Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Facebook, na stronie firmowej
https://www.facebook.com/primazdrowie/

02.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie Zadania konkursowego.
03.
Uczestnicy mogą dodać dowolną liczbę zgłoszeń
04.
Zgłoszenie do konkursu stanowi komentarz pod postem konkursowym zawierający autorski komentarz stanowiący odpowiedź na pytanie konkursowe.
05.
Komentarz musi stanowić utwór oryginalny.
06.
Zgłoszenie powinno być neutralne obyczajowo, a także nie może naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
07
Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Zasadach Konkursu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
08.
Zgłoszenia niekompletne, nie nadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu nie wezmą udziału w konkursie.

§6 PRAWA AUTORSKIE
01.
W konkursie mogą być zgłaszane jako zadania konkursowe wyłącznie komentarze, których autorem jest Uczestnik Konkursu.
02.
Uczestnik Konkursu udzieli licencji, tj. upoważni Organizatora oraz Zleceniodawcę do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie.
§ 7 NAGRODY
01.
Nagrodą w konkursie jest jedna 30-dniowa kuracja Collagen Gold o wartości 219,99 zł
02.
Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Zasadach Konkursu na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.
03.
W przypadku gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a wykonane przez niego
zadanie konkursowe zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego.

04.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.

5.
Organizator przyznaje Zwycięzcy dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.). Odprowadzenie podatku możliwe jest po otrzymaniu danych od Zwycięzcy: imię, nazwisko, adres, PESEL.

§ 8 KOMISJA KONKURSOWA
1.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja wyłoniona przez Organizatora i Zleceniodawcę.
02.
Komisja decydować będzie także o przyznawaniu Nagród.
03.
W podejmowanych decyzjach Komisja będzie kierowała się kryterium jakościowym. W ocenie Prac Konkursowych będą brane pod uwagę następujące cechy: oryginalność, poprawność, promocja wartości związanych ze zdrowym stylem życia.
04.
Każdy ze Zwycięzców Konkursu powiadomiony zostanie o fakcie wygranej na stronie https://www.facebook.com/primazdrowie/ dnia 6.10.2020.
§9 WYDANIE NAGRODY
01.
Wydanie Nagrody rzeczowej (gadżety) przez Organizatora nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzcę danych adresowych oraz linku do wybranych produktów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po tym czasie Uczestnik traci prawo do odbioru nagrody.
§10 РОSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
01.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
02.
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, a w szczególności wydania Nagród, należy złożyć na piśmie i przesłać listem poleconym na adres: Cyrek Digital ul. Wschodnia 29, 95-100 Zgierz z dopiskiem „Reklamacja – konkurs PrimaZdrowie”.
03.
Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz powód i opis reklamacji.
4.
Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków przeprowadzania Konkursu.
Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową, w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
01.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu.
02.
Administratorem danych Uczestników jest Cyrek Digital z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 29, dane będą przetwarzane w celu relacji konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
03
Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
04
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
05.
Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych przepisów.