Regulamin konkursu „Sałatka Jarzynowa” na fanpage’u PRIMAZDROWIE (03.04.2020 – 23.04.2020)

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 2. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych uregulowanych w następujących aktach prawnych:
 3. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
 5. Informacje o okolicznościach przetwarzania danych osobowych
  w związku z uczestnictwem w niniejszym konkursie zawarte są
  w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 7. Organizatorem konkursu jest Natubay Sp.z o.o., Adres: ul. Hurtowa 2 ,62-510 Konin, NIP667-177-04-61, REGON367139357, KRS 0000671480
  SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał Zakładowy: 5 000,00 ZŁ
 • 2 Czas i miejsce trwania Konkursu
 1. Konkurs odbywa się na profilu marki Prima Zdrowie na Facebooku (https://www.facebook.com/primazdrowie/), zwanym dalej „Profilem”.
 2. Konkurs trwa od godziny 09:00 dnia 03 kwietnia 2020 roku do dnia 23 kwietnia 2020 r., przy czym zgłoszeń do udziału w konkursie można dokonywać do dnia 21 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowane w formie wpisu dokonanego przez Organizatora na Profilu, do dnia 23 kwietnia 2020 do godziny 23:59. Informacja będzie obejmowała wyłącznie nazwy Zwycięzców jako użytkowników serwisu Facebook.
 • 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem Organizatorowi na etapie przyznawania nagród następujących danych osobowych Uczestnika:
 6. a) imię i nazwisko,
 7. b) nazwa użytkownika w serwisie Facebook,
 8. c) adres e-mail,
 9. d) adres korespondencyjny,
 10. e) numer telefonu kontaktowego,
 11. f) numer PESEL
 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 • 4 Zadanie Konkursowe
 1. Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora na Profilu Zadania konkursowego w poście konkursowym zwanym dalej „Postem”.
 2. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie komentarza pod Postem na Profilu https://www.facebook.com/primazdrowie/, który jest odpowiedzią na temat konkursu: „Jaki jest twój pomysł na sałatkę jarzynową?”
 3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać jedynie pod Postem Organizatora dotyczącym danego konkursu. Odpowiedzi przesyłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.
 4. Każdy Użytkownik może opublikować dowolną liczbę Zgłoszeń pod Postem Organizatora.
 • 5 Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami dla Uczestników są:

3x Krajalnica Jolko o wartości 39,99 zł

 1. Nagrody będą wysyłane firmą kurierską, po uprzednim kontakcie poprzez wiadomość prywatną, o którym jest mowa w ustępie 5 § 6.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Do Nagrody przypisane jest dodatkowo świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody, które zostanie przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od Nagrody.
 4. Organizator jako płatnik, pobierze (potrąci) z wartości przekazanej Nagrody 10% zryczałtowany podatek od nagród i przekaże go na konto właściwego organu podatkowego.
 5. Organizator jest zobowiązany do wysłania nagród nie później niż w terminie 30 dni od kontaktu ze Zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną, o którym jest mowa w ustępie 5 §6.
 • 6 Komisja Konkursowa oraz wyłonienie i ogłoszenie Zwycięzców
 1. Komisja Konkursowa oceniająca Zgłoszenia składa się z przedstawicieli Organizatora Konkursu w liczbie 3 osób.
 2. Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny Zgłoszeń do dnia 23 kwietnia 2020 do godziny 23:59 oraz wyłonienie Zwycięzców.
 3. Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 4. a) zgodność z tematem konkursu,
 5. b) pomysłowość i kreatywność,
 6. c) samodzielne wykonanie.
 7. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. Po rozstrzygnięciu Konkursu Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie w terminie 14 dni wiadomości prywatnej do profiluhttps://www.facebook.com/primabiotic/ i podanie danych do wysyłki nagrody.
 8. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności w ciągu 14 dni roboczych przez Zwycięzcę, traci on uprawnienia do otrzymania nagrody.
 • 7 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora w terminie do dnia 31 maja 2020 r. (decyduje data nadania przesyłki).
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (nazwę profilu na Facebook, imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 • 8 Nieuczciwi Użytkownicy
 1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, w tym łamania przez Uczestników przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk i w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Użytkownika z udziału w Konkursie.
 2. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń zawierających treści wulgarne bądź obraźliwe, bez poinformowania o tym Uczestnika.
 3. Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Użytkownika. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu, a w szczególności naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internetu.
 4. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za realizację niniejszego konkursu.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2020 r.

Załącznik nr 1.